مجوزها و صلاحیت‌ها

دارای پروانه فعالیت خدمات فنی افتا

دارای پروانه فعالیت خدمات فنی افتا

گواهینامه رتبه بندی خدمات انفورماتیکی

گواهینامه رتبه بندی خدمات انفورماتیکی

عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور